mail new.soleil@inbox.lv
menu

 

ATTURĪBA

   Apmieriniet savas ambīcijas, slavējiet sevi un citi jums noticēs. Mierīga, līdzsvarota nedēļa. Uzmanieties ieslīgt rutīnā. Uzmanīgi izturieties pret veselības problēmām. Nepieciešamo informāciju iegūt šajā nedēļā būs daudz vieglāk, nekā citās reizēs. Varat uzsākt mācības. Iespējama interese par mākslinieciskām lietām un nodarbēm.