Diegu un mezglu maģija. Uzzini, kā nostiprināt veselību, laulību un pasargāt sevi no ļaunas acs

Visi cilvēki savā starpā ir saistīti ar neredzamiem smalkās enerģijas pave­dieniem. Tās ir ģimenes saites, kar­mis­kās saites. Un vēl mezgliņš atmi­ņai — no tās pašas sērijas. Kaut gan mez­glus sien ne tikai atmiņai. Tie at­spoguļo likteni, sakarus, neizbēgamību, pa­rā­dību nepārtrauktību.

Līdz pat 18.gs. Eiropā uzskatīja, ka laulības var izjaukt jebkurš, kurš laulības ceremonijas laikā aizslēgs atslēgu vai iesies virvē mezglu un pēc tam atslēgu vai virvi izmetīs. Ar šo tradīciju var sastapties Sīrijā un praktiski visā Āfrikā.

Kabalas mācībā arī ir tradīcijas, ku­ras saistītas ar mezglu siešanu. Ap Rahēles kapu Izraēlā apsien sarkanu vilnas diegu, pēc tam to sagriež nelielos gabaliņos. Ja šādu sarkanu Kabalas die­gu apsien ap kreisās rokas delnu un tajā iesien 7 mezglus, tad tā sargās no nepatikšanām, enerģētiskiem uz­bru­ku­miem un negatīvas iedarbības.

Dažām tautām bija ticējums, ka ar šo diegu palīdzību var izsaukt vēju, tā­pēc senie norvēģu zvejnieki, ejot jūrā, pirka no zintniecēm ”labu vēju” saiš­ķīšus — virves, kurās bija iesieti mezgli. Somijā ticēja, ka var ieslodzīt vēja spē­ku trīs mezglos — ja atsēja pirmo mez­glu, pūta viegls vējiņš, ja atsēja otro mezglu, pūta jau stiprāks vējš, bet ja atsēja trešo mezglu, sākās vētra.

Mezglus ciena arī Vācijā un Austrijā. Tur tos lieto, lai atbrīvotos no kārpām. Rupjā diegā iesien tik mezglu, cik ir kārpu. Diegu apsien virs kārpām, pēc diennakts noņem un ierok zemē. Kad diegs satrūdēs, kārpas pazudīs.

Nepārspējami mezglu meistari ir ķīnieši. Sarežģītās konstrukcijās no sar­kaniem diegiem vai virvēm, kuras sai­stītas ar mezgliem, kar vēja zvanus, lukturīšus un citus amuletus. Uzskata, ka sarkans diegs ar mezgliem pastiprina priekšmeta spēku, kas tajā iekārts.

Senatnē mezgli bija tik svarīgi, ka dažām tautām aizstāja rakstību. ”Mez­glu vēstules” pazina Amerikas indiāņi, indusi, afrikāņu bušmeņi, austrāliešu aborigēni. Ar mezglu palīdzību dzied­nieki pierakstīja savas receptes. Senajā Krievijā eksistēja speciāli mezgli — ”nau­­zi”. Tiem piemita burvju spēks, tie sargāja no nelaimēm, dziedināja sli­mos. Vēlāk no tiem radās amuleti, kuri sargāja no ieročiem, ļaunas acs un kalpoja kā laimes talismani.

Maģiskos mezglus sien tūkstošiem gadu, lai atrisinātu visdažādākos uzde­vumus. Piemēram, ja esat stingri no­lēmis atmest smēķēšanu, tad sakiet: Es gribu atmest smēķēšanu. Un ap­sieniet ap kaklu vilnas diegu, kuru nedrīkst noņemt, kamēr nepanāksiet vēlamo. Ja jūs bieži moka galvassāpes, sakiet: Gribu, lai galva nesāp. Un ap­sieniet ar diegu galvu. Ja sāp kakls — diegs ap kaklu, ja vēders — diegs ap vēderu, turklāt mezglam jābūt uz na­bas. Pie hroniskām slimībām un sma­gām kaitēm diegu aptin vairākkārt, no­stiprinot ar ciešu mezglu.

No kā atkarīgs rezultāts? No tā, ar kādām domām jūs sienat mezglus. Vajag skaidri noformulēt savu vēlē­šanos. Jāsien labā garastāvoklī. Ja jūs māc šaubas, tad nav vērts siet, jo viss būs veltīgi.

 

Pamatnoteikumi

Sasiets mezgls nostiprina vēlēšanos, koncentrē enerģiju. Atsiets mezgls — at­brī­vo slepenos spēkus kopā ar informāciju.

Lai atbrīvotos no problēmām, sie­nam virvē mezglus. Katrs no tiem sai­stīts ar konkrētu situāciju. Pēc tam tos atsienam ar skaidru nolūku atbrīvo­ties no visām nelaimēm un šķēršļiem savā ceļā. Nākošajā dienā virve jāsa­dedzina ārpus mājas. Labāk to visu darīt dil­stošā mēnesī.

Lai piepildītos vēlēšanās, paņemiet 30 cm garu šņori, virvi vai diegu. Atzī­mējiet uz tās mezglu vietas — to mak­simālais skaits deviņas, un tiem jābūt vienādā attālumā citam no cita. Pēc tam sāciet siet mezglus iezīmētajos punktos, skaid­­ri iedomājoties to, ko vēlaties.

 

Dariet to šādā secībā

Sienam mezglu nr.1 un sakām, ka šis mezgls pirmais sāk šādu darbu.

Sienam mezglu nr.6 un sakām, ka šis otrais mezgls savieno ar likteni.

Sienam mezglu nr.4 sakot, ka šis trešais mezgls ķer spēku.

Sienam mezglu nr.7, sakot, ka šis ceturtais mezgls nostiprina rezultātu.

Sienam mezglu nr.3, sakot, ka piek­tais mezgls virza mani vai ko citu uz to, lai nodomātais piepildītos.

Sienam mezglu nr.8, sakot, ka šis sestais mezgls kaut ko atdzīvina.

Sienam mezglu nr.5, sakot, ka sep­tītais mezgls kaut ko atgriež.

Sienam mezglu nr.9, sakot, ka šis mezgls nebija nevienam, bet tagad ir mans.

Sienam mezglu nr.2, sakot, šis ir de­vītais mezgls, un neviens nebūs vai­nīgais.

 

Pēc tam šo diegu nolieciet slepenā vietā, lai neviens to neredzētu un neaiz­tiktu. Turiet to tur līdz vēlēšanās pie­pildās. Pēc tam sadedziniet diegu ārpus mājas augošā mēnesī.

 

Mezglu skaits (mērķa skaitlis) ir atkarīgs no jūsu vēlēšanās

1 — mērķa skaitlis, kurš parādās agresivitātes un ambīciju formā — viss, kas sākas ar burtu A. Spēcīgākie ma­ģiskās iedarbības periodi, kuri saistīti ar šo skaitli — no 21.marta līdz 20.ap­rīlim un no 23.jūlija līdz 23.augustam. Mēneši — janvāris, oktobris. Nedēļas diena — svētdiena, īpaši, ja tā iekrīt no 19. līdz 28.datumam jebkurā mēnesī.

2 — romantiskas mīlestības un kompromisu līdzsvara un kontrastu skaitlis. Spēcīgie periodi — starp 21.ap­rīli un 21.maiju, kā arī starp 22.jūniju un 22.jūliju. Mēneši — februāris, no­vembris. Nedēļas diena — pirmdiena, īpaši, ja tā iekrīt jebkura mēneša 1., 2., 4., 7., 10., 11., 13., 16., 19., 20., 22., 25. vai 29.datumā. Der arī svēt­die­nas, kuras iekrīt šajos datumos.

3 — priecīgas pielāgošanās skaitlis. Pārstāv tagadni, pagātni un nākotni. Pēc gara un matērijas savienošanās pa­saulē dzimst trešais — parādību un cilvēka dvēsele. Skaitļa 3 spēcīgie pe­riodi ir starp 20.februāri un 20.martu, starp 22.jūniju un 22.jūliju un starp 23.novembri un 21.decembri. Mē­neši — marts, decembris. Nedēļas diena — ceturtdiena.

4 — taisnīguma, izturības un nesa­tricināmības skaitlis. Tas ir atbalsts ģi­me­nei, draugiem, kolēģiem. Spēcīgie skaitļa 4 periodi — starp 22.maiju un 21.jūniju, starp 24.augustu un 23.sep­tembri. Mēnesis — aprīlis. Nedēļas dienas — sestdiena, svētdiena, pirm­diena, īpaši, ja tās iekrīt jebkura mē­neša 4., 13., 22. un 31.datumā.

5 — jaunu sākumu skaitlis. Sim­bolizē risku, gala rezultāta sasniegšanu caur ceļojumiem un pieredzi, šī ir attīs­tības lokomotīve, dzinējs, kas dzen iepazīt visu jauno un nezināmo. Skaitļa 5 spēcīgie periodi — starp 22.maiju un 21.jūniju, starp 24.augustu un 23.sep­­tembri. Mēnesis — maijs. Ne­dēļas dienas — trešdiena, piektdiena. Ja tās iekrīt jebkura mēneša 5., 14. vai 23.datumā, tad ir īpaši veiksmīgas.

6 — veseluma, stabilitātes un miera skaitlis. Tas atrodas harmonijā ar dabu. Spēcīgie periodi — starp 20.februāri un 20.martu un starp 24.septembri un 23.oktobri. Mēnesis — jūnijs. Ne­dēļas dienas — trešdiena un piekt­diena, īpaši, ja tās iekrīt jebkura mē­neša 6., 15. vai 24.datumā, kā arī 3., 9., 12., 18., 21. un 30.datumā.

7 — gudrības un harmonijas skait­lis. Simbolizē noslēpumu, nezināmā un neredzamā apgūšanu. Tās ir septiņas valdošās planētas, septiņas nedēļas die­nas, septiņas notis. Spēcīgie periodi — starp 20.februāri un 20.martu, starp 23.novembri un 21.decembri. Mēnesis — jūlijs. Nedēļas dienas — svētdiena, pirmdiena un trešdiena, īpa­ši, ja tās iekrīt jebkura mēneša 7., 16., 25.datu­mā. Nedaudz vājāks — 1., 10., 19. un 28. jebkura mēneša datums.

8 — materiālās veiksmes skaitlis. Tas nozīmē uzticamību līdz pašai pilnī­bai. Spēcīgie periodi — starp 24.sep­tembri un 23.oktobri, starp 21.de­cembri un 20.februāri. Mēnesis — au­gusts. Nedēļas diena — sestdiena, īpa­ši, ja tā iekrīt jebkura mēneša 8., 17. un 26.datumā.

9 — vispārējas veiksmes skaitlis. Universāls visiem dzīves gadījumiem. Spē­cīgais periods — starp 9.-21.mar­tu un 20.aprīli, starp 24.oktobri un 22.no­vembri, starp 22.decembri un 20.jan­vāri. Mēnesis — septembris. Ne­dēļas diena — otrdiena, īpaši, ja tā iekrīt 9., 18. un 27.datumā.

Atcerieties, ka viss universālais ir mazāk iedarbīgs nekā konkrētais un indi­viduālais. Izvēlieties mezglu skaitu, kas atbilst jūsu uzdevumam un ļoti uz­ma­nīgi formulējiet savu vēlēšanos.

 

Ap roku var siet jebkurus die­gus — zīda, vilnas, kokvilnas, lina. Šādas ”aproces” spēks ir atkarīgs arī no diega krāsas.

Sarkans diegs padara jūs neie­vaino­jamu: aizsargā no zagļiem, huligāniem, ļauniem cilvēkiem, dod spēkus un ve­se­lību. Uzlabo garastāvokli, silda, palīdz pie iekaisumiem, taču var radīt nemieru un paaugstināt asins­spie­die­nu. Ne­drīkst — bērniem! Stimulē galvas sma­dzeņu darbību, uztur veselīgu ādas krā­su, var palielināt ēstgribu.

Oranži un dzelteni diegi sargā no skauģiem, lāsta, ļaunas acs, bur­ves­tībām. Oranži diegi dod arī optimismu un prieku, uzlabo visa organisma stā­vokli, nomierina, veicina ēstgribu, pa­līdz mazasinības ārstēšanā, atjauno sek­­suālās enerģijas spēku un potenci. Vēl dzeltenie palīdz apgūt informāciju, dod domu skaidrību, uzlabo redzi, attīra no toksīniem, baro galvas smadzenes, novērš apātiju un trauksmes sajūtu, kā arī dod prieku un optimismu.

Zaļa aproce pievilks veiksmi nau­das lietās, kā arī aizsargās no zagļiem un viltniekiem, ārstēs sirdi, mazinās galvassāpes, ārstēs aknas, nomierinās nervus, stabilizēs asins­spiedienu, to­nizēs, dos fiziskos spēkus.

Zils diegs vairos intuīciju, prasmi uz­turēt sarunu. Ja jums ir problēmas sa­skarsmē ar cilvēkiem, valkājiet šādu to­ņu aproci un jūs kļūsit patīkams sa­runbiedrs. Tam ir arī dziedinoša ie­tek­me — sargā no stresa un paaug­sti­nāta asinsspiediena.

Diegi debeszilā krāsā novērš bez­miegu un mazina sāpes.

Pelēki diegi novērš un aizsargā pret krampjiem.

Violeti diegi palīdz izvairīties no bīs­tamām situācijām, sargā no nelaimes gadījumiem. Der pie galvassāpēm, iek­šēja stresa, tahikardijas, stiprina imu­ni­tāti, nomierina nervus, mazina ēstgribu.

Balti diegi vislabāk der skolēniem un studentiem, jo šī krāsa atvieglos mā­cību procesu, padarīs cilvēku zināt­kārāku, atvērtāku visam jaunajam, at­tīs­tīs atmiņu.

Melni diegi — sasaistīšana, ego no­liegšana, beigas.

Rozā diegus parasti izmanto mī­lestībai.

Aproce no trīs vilnas diegiem (var būt dažādās krāsās) palīdzēs atjaunot spēkus un nostiprināt veselību.

 

Jūs varat arī izmantot tādas krāsas diegus, kas atbilst jūsu Zodiaka zīmei.

Auns — oranžs, sarkans

Vērsis — tumši zaļš

Dvīņi — brūns

Vēzis — sudrabkrāsa

Lauva — zelta krāsa

Jaunava — dažādas krāsas

Svari — gaiši zaļš

Skorpions — sārts

Strēlnieks — zils

Mežāzis — brūns

Ūdensvīrs — pelēks

Zivis — tumši zils

 

Jūsu krāsa jums labprāt palīdzēs ar savu spēku

Ja ir slimības, kuras pavada paaug­stināta temperatūra, tad palīdz aukstās krāsas (zilā, violetā un tirkīzkrāsa). Ja ir saslimšanas, kas izraisa ķermeņa at­dzi­šanu, tad palīdz siltās krāsas — dzeltenā, sarkanā un oranžā. To sau­lainā enerģija sasildīs cilvēku. Melnā krāsa mazina iekaisuma procesus or­ganismā.

Grūtniecēm, sievietēm  vajag izvai­rīties no mezgliem gan guļamistabas apdarē, gan apģērbā, jo tie rada šķēr­šļus dzemdībās un bērna ieņemšanā.

Apģērbā mezgli nav ieteicami arī biznesa un darījumu cilvēkiem, tie trau­cē sekmīgi kārtot darījumus un noslēgt izdevīgus līgumus. Noved pie ne­sas­kaņām un strīdiem. Traucē saskarsmē ar darba kolēģiem, pārdevējiem — sa­skarsmē ar pircējiem.

Taču, ja jūs uztrauc tas, ka vīrs jūs krāpj, iesieniet virvē mezglu un pa­slē­piet zem laulības gultas matrača. Šādā veidā var noturēt arī bērnus un novērst tuvu radinieku aiziešanu no mājām.

Ja sāp locītavas, aptiniet tās ar diegu un sasieniet mezglu. Tādā veidā jūs sāpes sasiesiet.

Jaunlaulāto mātēm jāiesien pa­laga stūrī mezgls pāra laimei.Avots: https://skaties.lv/izklaide/raibumi/diegu-un-mezglu-magija-uzzini-ka-nostiprinat-veselibu-laulibu-un-pasargat-sevi-no-la
Kategorija: Noderīgi raksti | Pievienoja: sofi (10.11.2018)
Skatījumu skaits: 601
Komentāru kopskaits: 0
Vārds *:
Epasts *:
Kods *: